Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR TILL ABONNENTAVTAL

 

Avtal: definition

Med Avtal avses i det följande tecknade Abonnentavtal jämte Allmänna villkor till Abonnentavtal.
Programutbud
Abonnenten äger rätt att när som helst under kontorstid hos distributören begära ändring av programutbud förutsatt att detta kan tillgodoses inom ramen för programutbudet. Distributören tillhandahåller abonnenten sålunda beställt programval snarast möjligt och bekräftar beställningen i samband med nästkommande fakturering. Abonnentavgift för ytterligare programutbud skall erläggas för tiden från och med det programutbudet/programutbuden blivit tillgängliga för abonnenten.
Avtalstidens slutdatum förändras inte.


Betalning

Betalning av abonnent avgift sker i förskott, mot faktura.
Om faktura ej erhållits innebär detta inte betalningsbefrielse.
Betalning av anslutningsavgift sker efter det att distributören skriftligen meddelat abonnenten att anslutning vid anslutningspunkten ägt rum, mot faktura. Betalning skall erläggas senast tio (10) dagar efter fakturadatum.
Vid dröjsmål med betalning löper dröjsmålsränta som med åtta (8) procentenheter överstiger vid var tid gällande av Riksbanken fastställt diskonto.
Vid betalningsdröjsmål äger distributören vidare rätt att med omedelbar verkan häva Avtalet. Påminnelseavgift och eventuell aviseringsavgift debiteras särskilt.


Avgifter

I Abonnemangsavtalet anges gällande avgifter vid Avtalets ingående. Avgifternas storlek kan komma att ändras vid ändrat programval. Avgifter indexregleras per den 1 januari varje år och följer därvid konsumentprisindex. Avgifterna för nästföljande kalenderår beräknas utifrån den procentuella förändring som sker i indextalet för oktober månad föregående år jämfört med indextalet för oktober månad året dessförinnan. Avgiften skall dock aldrig sättas lägre än avgiften baserat på detta Avtal.
Faktureringsavgift utgår för närvarande med 45 kronor per faktura. Faktureringsavgift utgår ej vid fakturering årsvis i förskott.
Eventuell serviceavgift ingår ej i ordinarie månadskostnad.
Skulle under avtalstiden oförutsedda kostnadsökningar uppkomma på grund av införande eller höjning av skatter eller andra pålagor skall avgiften justeras i motsvarande mån räknat från den dag kostnadsökningen för distributören inträffat.


Kabel

Distributören tillhandahåller abonnent som är fastighetsägare eller tomträttsinnehavare, kabel från anslutningspunkten till fastighetens eller tomträttens byggnad.
Om abonnent som är fastighetsägare eller tomträttsinnehavare önskar kan distributören på abonnentens bekostnad efter skriftlig beställning installera och montera tillhandahållen kabel enligt separat överenskommelse.


Upphovsrätt

Abonnenten äger inte rätt att utöver vad som regleras i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, för enskilt bruk spela in program. Abonnenten förbinder sig genom detta avtal, svara för att inte heller någon i dennes hushåll eller besökande utnyttjar abonnemanget för sådan inspelning eller visning av programmen som strider mot bestämmelserna i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.


Meddelande

Meddelande till abonnent skall anses vederbörligen verkställd när meddelandet avsänts till den adress som distributören erhållit uppgift om att utgöra abonnentens aktuella
bostadsadress.


Förbehåll vid fastighets överlåtelse

Uppsägning av abonnemang 3 månader uppsägningsmånaden ej inräknad
Abonnenten förbinder sig för det fall ansluten fastighet eller tomträtt överlåts, tillse att överlåtelsen sker med förbehåll för distributörens rätt enligt detta avtal.
Abonnenten förbinder sig att skriftligen anmäla avflyttning senast tre (3) månader innan avflyttning, uppsägningsmånaden ej inräknad. I annat fall består de ingångna avtal med fastighets- eller tomträttsägaren.
Abonnenten skall tillse att ny fastighets- eller tomträttsägare informeras om detta abonnentavtal.


Överlåtelse av avtal

Distributören äger rätt att överlåta detta avtal.
Abonnent äger inte rätt utan distributörens skriftliga godkännande helt eller delvis överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal.

 

Handhavande av person uppgifter.

I samband med att avtalet undertecknas accepterar Häradvision att all kundinformation behandlas enligt personupplysningslagen.


Distribution

Distributören svarar för bästa möjliga distribution av programutbudet fram till abonnentens anslutningspunkt och förbinder sig att så snart som möjligt åtgärda eventuella fel fram till anslutningspunkten.


Befrielsegrunder

Distributören svarar inte för skada på grund av sändningsstörningar som uppkommer genom naturkatastrofer som exempelvis översvämningar eller jordbävning, strejker, upplopp, krigshandlingar eller nukleära katastrofer, reparationer, underhåll, elektriska avbrott, olyckshändelse eller eldsvåda, vattenskada eller vårdslöshet av annan än distributören. Distributören svarar inte heller för skada på grund av sändningsstörningar till följd av att abonnenten inte har adekvat utrustning. Distributören ansvarar inte heller för fel eller avbrott som uppkommer till följd av fel i SEVAB Nät AB: s befintliga utrustning eller nät eller brister i transport eller distribution av SEVAB Nät AB: s nättjänster.

 

Tillträde

För att distributören skall kunna uppfylla sitt ansvar för distribution av programutbud enligt vad ovan sägs under "Distribution", skall abonnenten bereda distributören tillträde
till bostaden efter överenskommelse med fastighetsägaren.

 


 

OBS!

Abonnemangsavtalet skall sändas till:
Häradvision AB
Box 166
645 41 Strängnäs